Anàlisis de la Reforma Laboral 2022

El passat 31/12 s’ha publicat al BOE l’esperada reforma laboral 2022, el  RDL 32/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en la ocupació i la transformació del mercat de treball i, que entra en vigor en el passat 31/12, excepte determinades mesures que entraran fins a 3 mesos més tard.

Com queden els contractes temporals després de la reforma laboral 2022?:

En primer lloc, desapareix el contracte per Obra i Servei introduint definitivament la presumpció que els contractes es concerten de forma indefinida (art.15.1 ET).

Només existirà un contracte de duració determinada que podrà celebrar-se per circumstàncies de la producció (màxim 6 mesos i ampliable a 1 any si ho preveu el conveni sectorial)  o per substitució de la persona treballadora.

*El sector de la construcció, els contractes ordinaris també seran indefinits. L’empresa, una vegada finalitzada l’obra haurà d’oferir una proposta de recol·locació a la persona treballadora, previ desenvolupament, si es precís, d’un procés de formació a càrrec de l’empresa. Si la persona treballadora rebutja la oferta o per motius inherents al mateixa determinen la impossibilitat de recol·locació, per no existir lloc adequat es produeix la extinció de contracte, amb una indemnització del 7% calculada sobre els conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu. Tant la finalització de l’obra com l’extinció han de ser comunicats a la representació legal de les persones treballadores

ATENCIÓ! Cal tenir en compte que: Les modalitat antigues (obra i servei, eventual interinitat o formació) que estiguin vigents es mantindran fins la finalització de la seva duració màxima.

El contracte de duració determinada

Es realitza la modificació de l’art 15 de l’Estatut dels treballadors en el que determina les causes que justifiquen la contractació determinada i les noves regles de concatenació dels contractes;

  • Formalitat:. Per a que s’entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s’especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstancies concretes que la justifiquin i la seva connexió amb la duració prevista.
  • Es defineix el concepte “circumstancies de la producció”; s’entendran per aquestes, l’increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, encara tractant-se d’un activitat normal de l’empresa, generin un desajust temporal entre el treball disponible i el que es requereix. Aquest contracte no pot superar més de 6 mesos ampliables a uns altres 6 mesos si ho disposa el conveni sectorial.
  • Situacions ocasionals. Es podran utilitzar durant un total de 90 dies, mai de manera continuada, durant els quals es permetrà la contractació per a aquestes situacions degudament identificades en el contracte. Les empreses podran realitzar contractes temporals amb causes que, encara que sen previsibles, tinguin una duració reduïda i limitada dins de la contractació fixa.
  • Substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball; es podran celebrar aquests contractes sempre que s’especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la seva substitució. Igualment podrà celebrar-se per a completar la jornada reduïda d’una altra persona treballadora, quan aquesta reducció s’empari en causes legalment establertes o regulades en el conveni col·lectiu

Conversió de contracte temporal a indefinit

Adquiriran la condició de treballadors fixes aquells que en un període de 24 mesos haguessin d’estar contractats durant un termini superior a 18 mesos amb o sense solució de continuïtat per al mateix o diferents llocs de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través d’una ETT. Aquesta previsió també serà d’aplicació quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial.

*Les modificacions realitzades en l’article 11.1, 15.3 i 16.1 entraran en vigor als 3 mesos de la seva publicació al BOE (30/12/2021).

Penalització dels contractes de duració inferior a 30 dies.

La nova normativa penalitzar l’excessiva rotació en els contracte de molt curta durada. Els contractes de duració determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari a la finalització del mateix.

*Aquesta penalització addicional no s’aplicarà en el Sistema especia de treballadors per compta aliena agraris ni el sistema Especial pels empleats de la lalr ni per la mineria del carbó ni als contractes per substitució.

I els contractes formatius, com queden?

Es crea una nova modalitat de contracte formatiu el qual ofereix dos tipus de contracte:

  • El contracte de formació en alternança, que tindrà per objecte compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o el catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional de Treball. Podran concertar-se amb persones de qualsevol edat (amb especificacions) i tindrà una duració màxima de 2 anys. Les jornades no poden ser superiors al 65% el primer any i 85% el segon, sense poder realitzar hores extres, treballs a torns o jornades nocturnes. El salari no podrà baixar del 60% el primer any i del 75% el segon. I, un/a tutor/a amb la formació adequada s’encarregarà de monitoritzar el pla formatiu individual que es dissenyi per cada persona i el correcte desenvolupament.
  • Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al corresponent nivell d’estudis. Es podrà celebrar fins un màxim de 3 anys (5 en cas de discapacitats) després d’obtinguda la certificació. Tindran entre 6 mesos i un any de duració. La retribució serà la pròpia del conveni col·lectiu per al lloc de treball en qüestió i també comptarà amb un seguiment de tutoria com els formatius.

** En un termini de 6 mesos es convocarà a les organització sindicals i empresarials al diàleg per abordar l’Estatut del Becari que tindrà per objecte la formació practica tutoritzada en empreses i organismes equiparats.

I els contractes fixes-dicontinus com queden?

Es potencia aquesta modalitat contractual i s’afirma que el decisiu és l’objecte o la naturalesa dels treballs realitzats, de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada o pel desenvolupament d’aquells que no tinguin aquella naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

Els contractes fixes-discontinu també poden ser la modalitat adequada pels contractes mercantils o administratius, que sent previsibles foren part de l’activitat ordinària de l’empresa i també per empreses de treball temporal (ETT) que podrà celebrar-se un contracte fixe-discontinuo entre una ETT i una persona contractada per ser cedida.      

I els ERTEs?

En l’àmbit dels expedients de regulació temporal d’ocupació, la reforma laboral re formula la regulació dels ERTEs pels:

  • ETOP; l’empresa pot reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores o suspendre temporalment els contractes de treball per causes econòmiques, tècniques o de producció de caràcter temporal (ETOP).
  • o derivades de la força major que preveu l’article 47 de l’Estatut dels treballadors.

      

Què és el Mecanisme RED?

Es tracta d’una mesura temporal de reducció de jornada i suspensió de contractes per les empreses i als treballadors afectats accedir a  una prestació, sota dues modalitats.

  • Cíclica. De duració màxima d’un any encara que es podrà activar quan aparegui una crisis macroeconòmica.
  • De duració màxima inicial d’un any i possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos cada una. Es podrà activar quan aparegui una crisi sectorial.