Els drets derivats de la Paternitat en 2023

En aquest article explicarem els drets derivats de la Paternitat en 2023.

Els drets dels pares en relació al permís de paternitat retribuït és el mateix que el de les mares. Tots dos tenen dret a 16 setmanes i al permís de lactància, així com a l’excedència o reducció de jornada per cura d’un menor.

En resum, aquests són els drets que té un pare per a conciliar la vida laboral i familiar:

1. Permís de paternitat de 16 setmanes abonat per la seguretat social.

2. Permisos retribuïts abonats per l’empresa en cas que així ho estableixi el conveni col·lectiu.

3. Lactància acumulada i sense acumular abonada per l’empresa.

Permís de paternitat abonat per la Seguretat Social a l’any 2023

L’any 2023, el pare té dret a 16 setmanes de permís de paternitat, de les quals,  obligatòriament haurà de gaudir sis setmanes immediatament després del part.
El dia que comença a comptar el permís és el mateix dia del naixement.

DEDUCCIÓ PER MATERNITAT 2024

➡️Com han de gaudir-se aquests dies?

Una vegada transcorregudes les sis setmanes que han de gaudir-se immediatament després del part, el pare podrà gaudir les altres setmanes com el vulgui de forma acumulada o ininterrompuda i sempre en períodes setmanals abans que el menor compleixi 12 mesos.

Aquests dies són decidits pel pare, sense que l’empresa pugui oposar-se, però hauran de pre avisar-se amb una antelació mínima de quinze dies a l’empresa.
D’altra banda, podran gaudir-se en jornada parcial sempre que existeixi acord amb l’empresa. En aquest cas, si per exemple es gaudeix al 50%, es cobraria meitat de l’empresa i meitat de la seguretat social, i a l’ésser a jornada parcial, serà el doble de setmanes que es té dret.

➡️ Sol·licitud de la prestació a la Seguretat Social

Per a sol·licitar la prestació per paternitat, el treballador ha de complimentar  un formulari i aportar la següent documentació:

 • Document Nacional d’Identitat
 • Llibre de família, o en defecte d’això, la certificació de la inscripció del fill.
 • En cas de discapacitat o dependència dels sol·licitants i els fills, certificat de discapacitat amb reconeixement del grau igual o superior al 33%.
 • En cas de famílies nombroses, el títol de família nombrosa o justificant d’haver-lo sol·licitat.
 • En cas que es gaudeixi el permís de manera parcial, i en conseqüència, s’allarguin els dies de prestació l’acord entre empresari i treballador sobre el gaudi del descans per paternitat.
 • Certificat d’empresa en el qual consti la data de l’inici de la suspensió laboral per paternitat, si aquest certificat no ha estat enviat per l’empresa a través del Sistema Xarxa.

➡️ Requisits pel permís de paternitat

La Seguretat Social estableix un únic requisit; tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d’inici del període de suspensió o del permís. O, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, amb anterioritat a l’esmentada data.

D’altra banda, s’ha d’estar treballant, és a dir, s’ha d’estar en situació d’alta o assimilada a l’alta, sense que sigui necessari cap mena d’antiguitat mínima en l’empresa.

Quantia del permís i exempció d’IRPF

La prestació econòmica per paternitat abonada per la Seguretat Social, consistirà en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora de contingències comunes.

A partir de l’u de gener de 2023 s’agafa la base de dos mesos abans del naixement, atès que l’article 179 de la LGSS estableix que «la base de cotització per contingències comunes del mes immediatament anterior al mes previ al del fet causant dividida entre el nombre de dies a què aquesta cotització es refereixi».

En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la base reguladora del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades en l’empresa durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió laboral, entre tres-cents seixanta-cinc.

De ser menor l’antiguitat del treballador en l’empresa, la base reguladora de la prestació serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals al fet que aquestes corresponguin.

Tenint en compte l’anterior, durant les setze setmanes es percebrà el 100% de la base de contingències comunes, per la qual cosa el treballador no hauria de veure disminuït el seu salari, tenint en compte que existeix una base de cotització màxima que l’any 2023 és de 4.495,5 euros i per tant, el màxim que abonarà l’INSS.

Finalment, la quantia que es percebi de l’INSS estarà exempta de qualsevol tipus de retenció d’IRPF.

Ara bé, sí que tindrà les deduccions derivades de la cotització a la seguretat social, per la qual cosa no es percebrà de manera neta el 100% sinó una mica menys.

➡️ Interrupció de les vacances, incapacitat temporal o extinció del contracte

Si el treballador se li extingeix el contracte durant el període de suspensió i de cobrament de la prestació de la paternitat ja sigui per acomiadament o per finalització d’aquest, continuarà percebent la prestació per paternitat fins a la seva extinció, passant llavors, a la situació legal de desocupació i a percebre, si escau, la prestació per desocupació.

Si el treballador es troba en situació d’incapacitat temporal, és a dir de baixa, el treballador cobrarà la prestació per paternitat, i per tant veurà augmentada la quantia d’aquesta, ja que percebrà el 100% de la base reguladora.

El permís de paternitat té preferència sobre la baixa i prestació per incapacitat temporal.

És a dir, que si el treballador es troba de baixa per incapacitat temporal, haurà de gaudir obligatòriament el permís de paternitat, i no pot posposar-lo per a un moment posterior.

Els drets de la Paternitat 2023

Compartir el permís de maternitat

No és possible cedir el permís de paternitat ni el de maternitat a partir de l’1 de gener de 2021.

➡️ Lactància acumulada i sense acumular (2023)

L’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors reconeix als treballadors, previ avís i justificació, absentar-se del treball sense disminució del salari, a causa de la lactància del nadó.

El permís de lactància hi tenen dret els dos progenitors i es pot gaudir fins que el bebè compleix nou mesos, iniciant-se en el moment en què es realitza la sol·licitud, sent aquesta realitzada normalment quan el treballador s’ha reincorporat després del permís de paternitat.

No fa falta reincorporar-se al treball per a fer la sol·licitud a l’empresa, però sí que es tindrà en compte el dia que es reincorpora per a calcular els dies que li correspon.

derechos maternidad 2023

Aquest permís pot gaudir-se de les següents maneres:

 1. Lactància sense acumular: El treballador té dret a una hora d’absència del treball per cada dia de treball, que es pot dividir en dues fraccions de mitja hora cadascun.
 2. Reducció de jornada: Sol·licitar entrar o sortir mitja hora abans o després. En aquest cas es considera reducció de jornada, i en lloc de l’hora de lactància, només es té dret a mitja hora.
 3. Lactància acumulada: L’acumulació de la lactància es realitza de la forma que indiqui el conveni col·lectiu, en defecte d’això, s’ha de sumar cada hora de treball que es gaudiria en cas que no acumular fins que el beu compleixi nou mesos tenint en compte el calendari laboral, i transformant aquesta suma en jornades de treball.

  Després de la reforma de l’any 2019 aquest permís poden gaudir-lo els dos progenitors, tant el pare com la mare encara que els dos estiguin treballant.

  De fet, si els dos treballen i els dos ho gaudeixen, podran ampliar el permís des dels nou fins als dotze mesos. Ara bé, en aquest cas, els mesos de permís des dels nou mesos fins als dotze mesos tindran una reducció del salari proporcional al temps d’absència per gaudi del permís.

L’abonament del salari el farà directament l’empresari, i el treballador no podrà veure reduït, en cap cas, el salari que venia percebent fins a aquest moment.

A excepció, de si decideixen ampliar el permís fins als dotze mesos, pels últims tres mesos.

➡️ Compatibilitat de tots els permisos

Tots els permisos aquí descrits són compatibles entre si, a més de que podran també sol·licitar-se aquests dos importants drets:

 • Reducció de jornada per cura d’un menor de dotze anys d’entre un vuitè o meitat de la jornada amb una reducció del sou proporcional al de la jornada.

 • Adaptació de la jornada de treball sol·licitant el teletreball, un torn determinat o un canvi d’horari sense necessitat de reduir la jornada ni el salari.

 • Excedència per cura d’un fill fins que compleixi tres anys, suspenent la relació laboral sense dret a desocupació durant aquest temps.

➡️ Protecció del traballador

El treballador té una especial protecció durant el gaudi del permís de paternitat i fins a dotze mesos després del naixement.

Aquesta protecció determina que en cas que s’acomiada a un treballador sense causa per a això, l’acomiadament serà declarat nul, i el treballador tindrà dret a ser readmès de manera immediata amb l’abonament dels salaris deixats de percebre des del moment en què va ser acomiadat. No obstant això, pot ser acomiadat si existeix justa causa mitjançant un acomiadament objectiu o disciplinari.

En atenció a la norma, la protecció no es fa efectiva fins que el treballador gaudeixi el permís de paternitat de la Seguretat Social. Qüestió diferent és que es pugui acreditar que l’empresa ha acomiadat al treballador pel fet que anava a gaudir la paternitat, i en aquest cas, el jutge també podrà considera el com a acomiadament nul.

Aquesta protecció es prolongarà, si el treballador agafa una reducció de jornada per cura d’un menor o gaudeix d’una excedència per cura d’un fill.

drets de la Paternitat 2023

A ADVADVOCATS podem assessorar-te sobre aquest i molts altres aspectes relacionats amb els drets derivats de la Paternitat 2023

Posa’t en contacte amb nosaltres fent click aquí.