La Llei de la Segona Oportunitat

En què consisteix la llei de la segona oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones físiques, tinguin o no activitat empresarial, acollir-se a un mecanisme per tal de renegociar els seus deutes si es troben en situació d’insolvència i no poden fer-hi front.

Es tracta, doncs, d’un instrument legal d’anàlogues característiques a les del procediment de concurs de creditors reservat a les empreses, que permet superar una eventual situació de fallida i començar de zero, sense deutes, intentant preservar al mateix temps els interessos dels creditors.

La Llei de de Segona Oportunitat permet cancel·lar fins el 100% dels nostres deutes pendents (amb excepcions com les que afecten els deutes amb Hisenda i Seguretat Social), paralitzant processos d’embargament

És un procediment administratiu (com el canvi de nom d’un vehicle) que passa pel jutjat i que si es compleixen una sèrie de requisits es pot aconseguir la cancel·lació dels deutes.

Principals novetats per a la campanya de la renda 2023

Quins són els requisits necessaris?

El primer requisit exigible és que el deutor ho sigui de bona fe. És a dir, que el nostre historial creditici permeti comprovar que hem estat bons pagadors mentre ens ha estat possible però en aquests moments afrontem una mala situació que no ens permet fer front als pagaments.

Això inclou també el fet de no tenir un historial previ de sancions administratives per infraccions tributàries o relacionades amb deutes en l’ordre social (impagament de salaris, per exemple), proporcionar informació falsa o enganyosa sobre la nostra situació financera o, entre d’altres, tenir una actitud temerària com ho podria ser contreure nous deutes mentre es tramita el procediment per acollir-se als beneficis d’aquesta nova llei.

Que es pot obtenir amb la llei de la segona oportunitat?

Dues coses, o un acord extrajudicial de pagaments o el que és el mateix, un acord de pagaments amb el que li sobra al client després de descomptar les seves despeses per viure dignament o si l’aquest acord falla, la cancel·lació dels deutes.

Beneficiaris per a la llei de la segona oportunitat

Aquesta llei va dirigida a autònoms i a particulars que es troben en una situació de bloqueig econòmic a causa de deutes que no han pogut pagar.

Amb l’aplicació de la llei de la segona oportunitat per a particulars, tots els que hagin fracassat en les seves finances ja no hauran d’afrontar els seus deutes amb la garantia del seu patrimoni (Casas, Cotxes, Nomines etc…) futur i present.

Per acollir-se a aquesta llei és necessari que se cedeixin tots els béns i actius exceptuant els que són imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat professional, per exemple (un taxi, un camió, maquinària industrial, un local comercial etc…)

Una vegada liquidats o el que és el mateix venuts els béns del deutor, es procedirà a sol·licitar l’exoneració, es a dir, la cancel·lació dels deutes al jutjat corresponent.

llei de la segona oportunitat catalunya

Com acollir-se a la llei de la segona oportunitat?

El primer pas és fer un acostament amb tots els creditors (entitats i tercers que els devem diners) i fer-los una proposta de pagament amb el disponible del deutor, encara que siguin quantitats molt petites.

En cas que els creditors no acceptin la proposta de pagament, es procedirà a sol·licitar l’exoneració o el que és el mateix, la cancel·lació dels deutes.

L’exoneració del deute

Si el jutge considera que el particular deutor ha actuat sempre amb bona fe i que compleix amb els requisits que exigeix la llei, el jutjat ens concedirà la cancel·lació dels deutes que ofereix la llei de la segona oportunitat.
Cal ressaltar que per “bona fe” s’entén que s’ha intentat la realització d’un acord extrajudicial, que no s’amaguin béns o actius i que el deutor exposi la seva situació econòmica real entre uns altres…

No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. A ADVADVOCATS ens posem a la vostra disposició per aclarir dubtes que puguin sorgir en relació a aquest tema al telèfon 93 215 69 38 / 675 458 061 o enviant un e-mail a advadvocats@advadvocats.cat