La tributació de la consolidació del domini o liquidació de l’usdefruit.

Com funciona la tributació de la consolidació del domini o liquidació de l’usdefruit a Catalunya

 

El més freqüent és que el dret de propietat el gaudeixi un únic titular o varis en cotitularitat. Però, també es pot donar el cas que en que aquest dret es vegi limitat per la constitució d’un dret d’ús i gaudi, o el que es coneix més comunament, un usdefruit. Això significa que es desmembra el dret de propietat, per una banda tenim la Nua Propietat i per l’altre l’usdefruit.

Què és el desmembrament de la propietat?

El desmembrament de la propietat es produeix quan es constitueix l’usdefruit sobre un bé, normalment, un bé immoble. Aleshores l’usdefruit i nua propietat queden en mans diferents.

Les transmissions tant de la nua propietat com de l’usdefruit es poden transmetre de forma Onerosa o de forma Gratuïta. Però l’exemple més freqüent de desmembrament de domini és el que es produeix en el cas de les herències (forma gratuïta) on el cònjuge rep l’usdefruit de tota l’herència o, almenys de la finca de vivenda habitual i, els fills adquireixen la nua propietat.

O, per exemple, un pare també pot vendre (forma onerosa) la nua propietat del seu habitatge habitual i reservar-se l’usdefruit per ell.

Què és la consolidació del domini?

La consolidació del domini o liquidació de l’usdefruit es dona quan aquest usdefruit i la nua propietat tornen a estar en mans d’una mateixa persona, és a dir, passa a tenir el ple domini sobre aquest bé.

És a dir, quan l’usdefruit i la nua propietat tornen a la mateixa persona és quan es produeix la consolidació de domini.

Els supòsits de consolidació també poden ser diversos:

 • Consolidació del domini en el nu propietari, per defunció de l’usufructuari en cas d’usdefruit vitalici o pel venciment del termini de l’usdefruit temporal.
 • Consolidació del domini en el nu propietari, abans de termini.
 • Consolidació de domini en l’usufructuari.
 • Consolidació del domini en un tercer.
Límites dels plans de pensions 2024

Com es fa la Liquidació de l’usdefruit?

La tributació de la consolidació del domini depèn del negoci pel qual es va produir el desmembrament del domini. La consolidació tributa sempre pel mateix títol pel qual es va desmembrar el domini.

Els supòsits de consolidació més comuns, son: 

 1. Consolidació de domini  per defunció de l’usufructuari o finalització del termini quan el desmembrament es va produir per transmissió gratuïta (quan es va produir per herència o donació)
 2. Consolidació de domini  per defunció de l’usufructuari o finalització del termini quan el desmembrament es va produir per transmissió onerosa (quan es va produir per venda)
 3. Consolidació de domini produïda abans de termini.

La Consolidació de domini per successions, supòsits en que el desmembrament de domini es va produir per successions (defunció del titular del ple domini) o donacions està regulada a l’article 51.2 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de l’impost de Successions i donacions.

Es tracta del supòsit de consolidació més freqüent en la pràctica i segurament el més complex. Quan es produeix la defunció de l’usufructuari o finalitza el termini establert en el cas d’un usdefruit temporal, el nu propietari rep l’usdefruit, consolidant el domini.

En aquests casos hem de tenir present que quan es rep primer la nua propietat i després es consolida el domini per extinció de l’usdefruit, no es realitzen dues adquisicions (una del causant, titular del ple domini, i un altre de l’usufructuari) sinó una sola, del causant primer, però és una adquisició diferida en el temps.

consolidació del domini

Quan l’usdefruit es cancel·la per defunció de l’usufructuari o finalització del termini, el nu propietari liquidarà sobre el valor de l’usdefruit del moment de la seva constitució, disminuït per les reduccions que corresponguin, i aplicant el tipus mitjà efectiu de gravamen corresponent al desmembrament del domini.

La declaració per consolidació del domini es liquida mitjançant el model d’autoliquidació 653, s’ha de realitzar quan, en extingir-se un usdefruit que s’havia constituït en ocasió d’una successió o d’una donació, la persona nua propietària consolida el domini sobre els béns usufructuats. En la data que s’extingeix el dret d’usdefruit s’inicia el termini per presentar la declaració de la consolidació de domini.

Exemple 1 (herència). En Toni, propietari d’un pis (titular de ple domini), deixa en herència en testament la nua propietat a la seva filla Laura i l’usdefruit vitalici a la seva esposa, Lola. Aquest fet ocasiona el desmembrament del domini. Quan la Lola mori s’extingirà el dret d’usdefruit, la Laura passarà a ser titular del ple domini del pis i, per tant, haurà de tributar per la consolidació de domini, amb el model 653.

Exemple 2 (donació). La Marta, propietària d’un pis (titular de ple domini), dona la nua propietat al seu fill Víctor i l’usdefruit vitalici a la seva filla Teresa. Aquest fet ocasiona el desmembrament del domini.

Quan la Teresa mori s’extingirà el dret d’usdefruit, en Víctor passarà a ser titular del ple domini del pis i, per tant, haurà de tributar per la consolidació de domini, amb el model 653.

Valor de l’usdefruit Vitalici: La regla del 89

El valor de l’usdefruit vitalici es calcula amb la regla del 89, és a dir, 89 menys l’edat  (89-edad) que tenia l’usufructuari a la data que es va produir el desmembrament del domini.  No podem obligar però que el valor mínim de l’usdefruit vitalici és del 10% i el valor màxim del 70%.

Exemple 1 : Valor de l’usdefruit en cas que l’usufructuari tingui 32 anys sobre un pis valorat en 150.000€: 89-32 = 57% ➡️ 150.000 * 57% = 85.500 €

Exemple 2. Valor de l’usdefruit en cas que l’usufructuari tingui 82 anys sobre un pis valorat en 150.000€: 89-82 = 7% ➡️ 150.000€ *10% (límit mínim valor d’usdefruit) = 15.500 €

Exemple 3: Valor de l’usdefruit en cas que l’usufructuari tingui 18 anys sobre un pis valorat en 150.000€: 89-15 = 71% ➡️ 150.000€ *70% (límit mínim valor d’usdefruit) = 105.000 €

La liquidació de la consolidació de domini consistirà doncs en aplicar sobre el valor de l’usdefruit (valor del moment del desmembrament) les reduccions que corresponguin, tant les pròpies de l’usdefruit com l’excés de reduccions de la nua propietat, obtenint la base liquidable. Sobre aquesta base aplicarem el tipus mitjàa de gravamen que es va aplicar el nu propietari en l’anterior liquidació (en l’adquisició de la nua propietat) obtenint la quota tributaria.

No hem d’oblidar que sobre aquesta quota tributaria s’aplicaria la bonificació del 99% en el cas d’adquisicions a favor del cònjuge i descendents, i sempre que la defunció del titular del ple domini fos posterior a l’u de gener de 2011.

Exemple 1: El senyor A mor, l’any 2011 deixant com herència un bé valorat en 100.000 €. En el testament deixa l’usdefruit vitalici sobre l’immoble al seu cònjuge (nascut el 1938, i per tant, té 72 anys) i la nua propietat a la filla.  A l’impost de successions el tipus impositiu a pagar és 0€ donat que s’apliquen reduccions que superen el cabdal.

L’any 2013 es produeix la defunció de la cònjuge, consolidant-se el domini la filla.

➡️ Valor del bé a l’any 2011: 100.000 €

➡️ Valor de l’Usdefruit: 17% (89-72)

➡️ Liquidació a presentar per la consolidació del domini (model 653):

➡️ Base imposable: 100.000 x 17% = 17.000

➡️ Tipus impositiu que es va pagar a l’herència al 2011: 0%

L’usufructuari no té quota a ingressar al superar les reduccions a la base imposable.

la consolidació del domini o liquidació de l’usdefruit

2. Consolidació de domini per mort de l’usufructuari si el desmembrament es va produir transmissió onerosa (compravenda)

Partint del concepte bàsic de consolidació del domini: aquest tributa sempre pel mateix títol pel que es va constituir l’usdefruit; la consolidació del domini estarà subjecte a transmissions patrimonials oneroses en el supòsit en que el desmembrament del domini va ser per origen onerós.

El supòsit més freqüent és la venda d’un immoble, transmetent la nua propietat a un adquirent i l’usdefruit a un altre.  I, en aquest cas, la declaració per consolidació del domini es liquida mitjançant el model d’autoliquidació 600.

La base imposable resulta d’aplicar sobre el valor actual del bé (valor en el moment de la consolidació) el percentatge d’usdefruit que corresponia en el moment de la seva constitució. Sobre aquesta base imposable s’aplicarà el tipus impositiu vigent en el moment de la consolidació.

Exemple: El senyor A ven, l’any 2002, un bé immoble valorat en 180.000€ a un pare i una filla, adquirent el pare l’usdefruit vitalici sobre el bé i la filla la nua propietat.

L’edat del pare en el moment de la compra és de 65 años.

➡️ Usdefruit: 24% (89-65)

L’any 2013 es produeix la defunció del pare, consolidant-se el domini la filla.

➡️ Valor del bé a l’any 2013: 210.000 euros.

Liquidació a presentar per la consolidació del domini (model 600):

➡️ Base imposable: 210.000 x 24% = 50.400

➡️ Tipus impositiu: 10%

➡️ Quota a ingressar: 50.400 x 10% = 5.040 euros.

3. Consolidació de domini abans de termini

L’article 51 del Reglament de Successions i Donacions aprovat pel RD 1629/1991 de 8 de novembre determina que: “si la consolidación del dominio se produjese en la persona del nudo propietario por una causa distinta al cumplimiento del plazo previsto o a la muerte del usufructuario, el adquirente sólo pagarà la mayor de las liquidaciones entre la que se encuentre pendiente por la desmembración del dominio y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo”.

L’article 42 del Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel RD 828/1995, de 29 de maig determina que: “Si la consolidació se produce por otro negocio jurídico, se exigirá al nudo propietario la mayor de la liquidaciones entre la prevista en el párrafo anterior (liquidació de la consolidació pel títol de constitució) y la correspondiente al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo”.

En base a aquests dos articles que regulen la consolidació de domini produïda abans de termini, és a dir, abans de la defunció de l’usufructuari, en els usdefruits vitalicis, o abans del termini estipulat, en els usdefruits temporals, podem indicar que en aquests casos el nu propietari, subjecte passiu de la consolidació, estarà obligat a presentar la liquidació més gran entre les dues següents:

 • Liquidació pendent pel títol de constitució de l’usdefruit. La liquidació que hagués correspost presentar en el cas que l’usdefruit s’extingís per defunció de l’usufructuari o per finalització del termini estipulat; en base sempre al mateix títol de constitució.
 • Liquidació en base al negoci jurídic pel qual s’extingeix l’usdefruit.La liquidació que correspongui depenent de l’operació per la qual el nu propietari rep l’usdefruit i consolida el domini: transmissió onerosa, liquidarà per transmissions patrimonials i transmissió gratuïta, liquidarà per l’impost sobre successions i donacions; sempre sobre el valor de l’usdefruit que es rep, en el moment de la consolidació.

D’aquestes dues liquidacions es presentarà la més gran. 

Exemple: El Senyor A gaudeix de l’usdefruit sobre un bé immoble sent el seu fill C el titular de la nua propietat.

L’usdefruit és vitalici, per tant vigent fins la defunció del Senyor A.

Aquest usdefruit es va originar per Transmissions Patrimonials, en el moment de fer la compra de l’immoble a un tercer, el Senyor A va adquirir l’usdefruit i el Fill C va adquirir la nua propietat. 

En el moment de l’adquisició el pare tenia 50 anys. I en el moment de produir-se la donació el pare té 65 anys.

El valor del bé immoble en el moment de la compra era de 145.000 euros.

Quan es produeix la consolidació per la donació de l’usdefruit el bé té un valor de 180.000 euros.

En un moment determinat el Senyor A decideix donar l’usdefruit al seu fill C per tal que aquest gaudeixi del bé en ple domini.

El fill C està obligat a presentar una liquidació per aquesta consolidació. Com aquesta es produeix abans de la defunció de l’usufructuari, el fill calcularà quina és la liquidació més gran entre:

 • Liquidació pendent pel títol de constitució de l’usdefruit. El títol de constitució és onerosa per tant la consolidació estaria subjecte a Transmissions Patrimonials (model 600).

  Sobre el valor del bé en el moment de la consolidació s’aplica el percentatge d’usdefruit obtenint la base imposable sobre la que s’aplicarà el tipus impositiu vigent en aquell moment.

➡️ Valor bé: 180.000 € (en consolidacions oneroses s’agafa el valor del bé en el moment de la consolidació)

➡️ Percentatge d’usdefruit: 49% (en aplicació de la fórmula 89-edat usufructuari)

➡️ Base imposable: 88.200 (valor del bé per percentatge usdefruit)

➡️ Tipus impositiu: 10%

➡️ Quota a pagar: 8.820 euros

 • Liquidació en base al negoci jurídic pel qual s’extingeix l’usdefruit.La consolidació es produeix per donació, per tant el nu propietari, el Fill C, liquidarà per l’Impost de successions i donacions (model 653). Sobre el valor del bé actual s’aplica el percentatge d’usdefruit, i sobre aquesta base imposable s’aplicarà l’escala de gravamen de l’impost (si hagués alguna reducció que es pogués aplicar, es faria abans de l’escala de gravamen per obtenir la base liquidable, en aquest cas i aplicant la normativa de Catalunya, no correspon cap reducció).

➡️ Valor del bé: 180.000 €(valor del bé en el moment de realitzar-se la donació)

➡️ Percentatge d’usdefruit: 24% (en aplicació de la fórmula 89-edat usufructuari, en aquest cas, edat en el moment de la donació)

➡️ Base imposable: 43.200 (valor del bé per percentatge usdefruit)

➡️ Tipus impositiu: 5% (per aplicació de l’escala de gravamen)

➡️ Quota a pagar: 2.160 euros

 En aquest supòsit resulta més elevada la liquidació pendent pel títol de constitució i serà la que el fill C estarà obligat a presentar.

Si tens dubtes sobre com es liquida el teu usdefruit pots posar-te en contacte amb ADV ADVOCATS i t’assessorarem sense compromís. Contacta’ns ara a través de la nostra pàgina web i el nostre equip d’experts es comunicarà amb tu el més aviat possible.