¿En què consisteix la quarta falcídia?

En aquest article t’expliquem en què consisteix la quarta falcídia.

La quarta falcídia és una figura del dret de successions català que té com a finalitat garantir a l’hereu que rebrà al menys, una quarta part de  l’herència. 

El que és nombrat hereu ha de cobrar com a mínim un quart del cabdal relicte,  de tal manera que, tot i haver-hi llegats, legítimes o altres càrregues hereditàries, sempre podrà retenir una part per assegurar-se un import mínim. 

L’objectiu és protegir els drets de l’hereu i actua com un limitant de les facultats del testador.

Ho estableix l‘article 427.40 del Codi de Successions de Catalunya al manifestar que “llevat que el testador ho hagi prohibit, l’hereu pot reduir els llegats que s’estableixin en el testament sempre que no li deixi lliure la quarta part de l’actiu hereditari líquid”. 

La quarta falcídia sempre va lligada a un testament en què la majoria dels béns que conformen el patrimoni del difunt ha estat llegada a altres persones, de tal manera que el romanent de l’herència resulta insuficient per a cobrir la quota mínima que la Llei reconeix a tot hereu pel sol fet d’haver-ne estat instituït. 

Per tant, si l’hereu veu que el que li han deixat en herència no arriba a cobrir aquest 25% del 75% (l’altre 25% és per la legitima) dels béns pot reclamar la quarta falcídia.

En què consisteix la quarta falcídia

La jurisprudència ha vingut a dir que la quarta falcídia es tracta d’un dret de l’hereu que no només assumeix la responsabilitat de pagament dels llegats o llegítimes entre altres càrregues de l’herència que accepta sinó que, a més, en el cas d’existir algun deute del causant l’haurà d’assumir el propi hereu.

Per això, al acceptar una herència carregada de llegats i obligacions requereix d’un estudi molt acurat sobre si val o no la pena acceptar i, la quarta falcídia tranquil·litza a l’hereu en el sentit que li assegura poder cobrar d’una part de la massa hereditària.

Es tracta d’un dret molt específic els quals la majoria de ciutadans ignoren tenir-lo ja que als testaments no hi apareix escrit com sí que ocorre amb la llegítima.

Mentre la llegítima només es pot prohibir en casos excepcionals, pel que fa a la quarta falcídia,  l’article 427.4 del CCCAT preveu que qui fa testament pugui prohibir que ningú reclami la falcídia i, per tant, s’assegura que el seu repartiment no es veurà alterat.

Sempre s’ha d’examinar totes les circumstàncies i ser molt cautelosos a l’hora de retenir els imports ja que tot això pot ser objecte de polèmica i demandes judicials per part dels legataris que veuen com el seu bé hereditari queda reduït per aquesta decisió de l’hereu i que lògicament no els hi farà cap gràcia.

Com es calcula la quarta falcídia?

¿Com es calcula la quarta falcídia?

Ja expliquem en què consisteix la quarta falcídia, ara t’explicarem com es calcula.

Per aclarir el concepte, l’article 427-41 del CCAT estableix que s’integren en l’actiu de l’herència tots els bens del cabdal relicte, inclosos els llegats i, del valor d’aquests bens s’ha de deduir els deutes de l’herència; despeses d’última malaltia, enterrament, deutes o gravàmens que els hi afecti, pactes successoris, donacions per causa de mort i per últim s’ha de descomptar les llegítimes.

Una vegada descomptades aquestes deduccions, la quarta falcídia equival al 25% d’aquest valor.

Requisits per reclamar la quarta falcídia

Per a poder reclamar la quarta falcídia s’ha de complir varis requisits;

1.- Que no estigui prohibida expressament pel testador en el testament.

2.- Acceptar l’herència amb dret a reclamar. A l’acceptar l’herència l’hereu ha de deixar constància que reclamarà la quarta falcídia en cas que correspongui, del contrari es perdrà aquest dret.

3.- L’hereu ha de presentar un inventar sobre els bens de l’herència fins a 6 mesos màxim des de la data de defunció dels testador, formalitzant davant de notari o la justícia, amb la forma que determina l’article 426.20 del Codi civil de Catalunya.

Acció de reclamació de la quarta falcídia

L’hereu és qui té la clau d’acció enfront els legataris, ja que d’acord amb la normativa, els legataris han de rebre els bens llegats per part dels hereus.

I quan l’hereu ha comprovat que es veu afectat pel seu dret a la quarta falcídia pot retenir aquests bens. Motiu pel qual els legataris són qui iniciaran les accions al veure reduïts els seus llegats.

Tanmateix, si el causant disposa al testament que els legataris tenen la facultat per prendre possessió per ells mateixos de dits llegats, serà l’hereu que haurà d’interposar l’acció en el termini de 4 anys a partir de la data de la defunció del causant, de forma extrajudicial o judicial.

Ara que saps en què consisteix la quarta falcídia, ¿què opines sobre aquesta llei? ¿Sabies de la seva existència?

A ADVADVOCATS podem assessorar-te sobre aquest i molts altres aspectes relacionats amb successions, posa’t en contacte amb nosaltres fent click aquí.