El desheretament a Catalunya

Els conflictes relacionats amb herències i successions són força comuns en tot el país però a Catalunya tenim unes particularitats diferents que de seguida explorarem.

Desheretar, a Catalunya: Conceptes Clau

El primer a tenir en compte és la Legítima. Aquesta és una part del testador que no pot disposar perquè la llei ho reserva a determinats hereus, anomenats “hereus forçosos”.  

En el cas de Catalunya, com avançàvem, els únics legitimaris són els fills i, en defecte d’aquests, els pares. Per tant, és a aquests als quals es pot desheretar.

Així, el cas més habitual de desheretament és aquell pel qual el causant vol desheretar algun o diversos dels seus fills de manera que no pot reclamar cap de les parts de l’herència. Però aquest fet no pot donar-se de cap manera de forma arbitrària sinó que és precís justificar els motius pels quals es vol desheretar a un fill d’acord amb el que regula el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya.

Causes per a desheretar a Catalunya

En el Codi Civil de Catalunya, les causes per a desheretar són excepcionals. Les mateixes venen enumerats a l’article 451-17.1 del Codi Civil de Catalunya, que estableix com a causes de desheretament:

  • Qui hagi rebut una condemna mitjançant una sentència ferma en un judici penal per proporcionar un testimoni fals contra el causant, en cas que l’hagi acusat d’un delicte que implica una pena de presó no inferior a tres anys segons la llei.
  • Aquell qui hagi rebut una condemna mitjançant una sentència ferma en un judici penal per haver comès un delicte contra els drets i deures familiars en la successió de la persona agreujada o d’un representant legal d’aquesta.
  • Els pares que hagin estat suspesos o privats de la potestat respecte al fill causant de la successió, per una raó que sigui imputable a ells.
  • Qui hagi induït maliciosament al causant a atorgar, revocar o modificar un testament, un pacte successori o qualsevol altra disposició per causa de mort del causant, així com aquell que, coneixent aquests fets, n’hagi tret profit.
  • Qui hagi destruït, amagat o alterat el testament o una altra disposició per causa de mort del causant.

A més a més, és possible desheretar en els següents casos:

  • Negar aliments a què va fer el testament, al seu cònjuge, parella estable o els seus ascendents o descendents si tingués obligació legal de fer-ho.
  • Haver maltractat greument el testador, al seu cònjuge, parella estable, ascendents o descendents.
  • Que el fill del causant hagi perdut o li hagin suspès la pàtria potestat sobre algun dels seus fills, és a dir, d’algun dels néts del causant, sempre per culpa del fill del causant.
  • Que no hi hagi hagut relació familiar entre el causant i el legitimari de forma manifesta i continuada per causa, exclusivament imputable, al legitimari.

Un altre punt important és que, segons el Codi Civil de Catalunya, no és possible desheretar un fil l de forma parcial, ni tampoc de forma condicional.

Causes per a desheretar a Catalunya

Requisits Formals per Desheretar:

Vistes les causes de desheretament, val a dir que, que concorri alguna d’elles no és suficient perquè el desheretament sigui vàlid, sinó que aquest s’ha de recollir expressament en el testament del causant, on s’hi ha de fer constar la causa que el motiva així com el nom de l’hereu desheretat. 

Cal tenir en compte també, que aquest desheretament pot ser impugnat per l’hereu que ha estat privat de la seva part de l’herència, en un termini de quatre anys des de la mort del causant. L’hereu desheretat només podrà al·legar o bé que no existeix causa vàlida que motivi el desheretament, o bé que hi ha hagut reconciliació o perdó.

Es considera que hi ha hagut una reconciliació entre el causant i l’hereu per l’existència d’actes irrefutables que ho confirmin i només hi haurà perdó del causant si aquest el concedeix mitjançant escriptura pública, és a dir, davant de Notari. La reconciliació i el perdó deixen sense efectes el desheretament i son actes irrevocables.

Pot interessar-te el nostre article sobre les col·lacions hereditàries.

Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb ADV ADVOCATS i t’assessorarem sense compromís. Contacta’ns ara a través de la nostra pàgina web i el nostre equip d’experts es comunicarà amb tu el més aviat possible.